FOTO Raport AL


Sot me datë 29/03/2016 u plotësua detyrimi ligjor i Drejtorisë së Përgjithshme të parandalimit të pastrimit të parave për publikimin e raportit vjetor 2015, sipas nenit nr. 22 te LIGJI 9917, Datë 19 05 2008, PËR PARANDALIMIN E PASTRIMIT TË PARAVE DHE FINANCIMIN E TERRORIZMIT " I NDRYSHUAR