2016 Raport AL

Bazuar në Ligjin nr. 9917 datë 19.05.2008 “Për Parandalimin e Pastrimit të Parave dhe Financimit të Terrorizmit”, i ndryshuar, sot me datë 31/03/2017, DPPPP publikon Raportin Vjetor të vitit 2016 në të cilin evidentohen veprimtaria dhe arritjet e institucionit në luftimin dhe parandalimin e pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit, bashkëpunimi dhe koordinimi ndërinstitucional me organizmat kombëtarë dhe ndërkombëtare, si dhe objektivat për vitin 2017.