DPPPP KLSHNë datën 26 korrik, Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit, z.Bujar Leskaj dhe Drejtori i Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave (DPPPP), z.Arlind Gjokuta nënshkruan një marrëveshje bashkëpunimi.

Marrëveshja ka si qëllim vendosjen e një bashkëpunimi të ndërsjellë, nëpërmjet shkëmbimit të informacionit konkret dhe të frytshëm në funksion të parandalimit e luftës kundër korrupsionit e pastrimit të parave, ose aktiviteteve të lidhura me to si dhe forcimin e sistemit parandalues kundër pastrimit të parave në vend.

Kjo marrëveshje, ndër të tjera, parashikon angazhimin e KLSH-së dhe DPPPP-së për të bashkëpunuar për çështje që lidhen me fenomenet e korrupsionit dhe të pastrimit të parave. Në çdo rast që KLSH bën kallëzim në prokurori për çështje që kanë të bëjnë me fushën që mbulon DPPPP, kallëzimi do t’i përcillet edhe këtij institucioni. Të dyja institucionet do të organizojnë trajnime dhe studime të përbashkëta, për fusha me interes reciprok, si edhe do të organizojnë në mënyrë periodike takime pune në nivel drejtues, etj.

Në fjalën e tij, Kryetari i KLSH-së e konsideroi marrëveshjen e bashkëpunimit tejet të rëndësishme për Kontrollin e Lartë të Shtetit për shkak të rolit të rëndësishëm që ka Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave, “ DPPPP-a është një institucion me rëndësi të vecantë për mbrojtjen e interesave ekonomike të shtetit shqiptar. Pastrimi i parave është një fenomen i lidhur me korrupsionin dhe me financimin e terrorizmit, i cili përbën rrezik jo vetëm për financat publike por edhe për sigurinë kombëtare. Si e tillë, sinergjia e shtetit ligjor mes KLSH-së, DPPPP-së dhe institucioneve të tjera publike do të jetë tepër produktive për të luftuar fenomene të tilla. Në emër të Kontrollit të Lartë të Shtetit e vlerësoj vizionin e z.Gjokuta, jo vetëm për punën e mirë në drejtimin e këtij institucioni, por për qasjen dhe frymën e bashkëpunimin që ka treguar me Kontrollin e Lartë të Shtetit, duke shprehur vullnetin për të nënshkruar këtë marrëveshje bashkëpunimi”.

Zoti Leskaj theksoi se në zbatim të kësaj marrëveshjeje dhe motos së INTOSAI-t, “Experientia mutua omnibus prodest”, do të formalizohet bashkëpunimi i deritanishëm duke përfshirë një pikë të veçantë për të përcjelle informacione tek Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave, pas çdo auditimi të rëndësishëm të KLSH-së.“KLSH do të jetë një agjent i mirë i DPPPP-së që do të informojë këtë institucion mbi hartën e risqeve të korrupsionit dhe për çdo informacion me dukuri korruptive”, përfundoi z.Leskaj.

Drejtori i Drejtorisë së Përgjithshme të Parandalimit të Pastrimit të Parave e përkufizoi me një moto iniciativën e tij për të nënshkruar një marrëveshje bashkëpunimi me KLSH: “Vetëm mund të bëjmë pak, së bashku mund të arrijmë shumë”. “Në këtë frymë, e çmoj në maksimum nënshkrimin e marrëveshjes së bashkëpunimit me KLSH-në dhe vlerësoj gatishmërinë e Kryetarit Leskaj për të nënshkruar pa vonesa këtë bashkëpunim. KLSH ka treguar se është një institucion serioz që i kushton vëmendjen e duhur bashkëpunimit ndërinstitucional dhe ndërkombëtar, si një pikënisje dhe shprehje e një vizioni largpamës, në funksion të rritjes së performancës dhe përmbushjes së objektivave dhe detyrimeve ligjore”.

Z.Gjokuta e konsideroi marrëveshjen e bashkëpunimit si një program të përbashkët pune, i cili do të ketë impakt jo vetëm tek të dy institucionet, por edhe tek institucionet e tjera publike: “Marrëveshja do të shërbejë si një gur i rëndësishëm në ngritjen dhe forcimin më tej të murit të shtetit ligjor, duke ndikuar kështu si në kufizimin e abuzimeve me pronën e financave shtetërore, por edhe në rritjen e efikasitet të sistemit parandalues të pastrimit të parave në vend”.