Vendimet e Keshillit të Ministrave

bgrmin   Vendim i Kë shillit të Ministrave
Për miratimin e dokumentit strategjik kombëtar për hetimin e krimit financiar   download icon

imparli
bgrmin   Vendim i Këshillit të Ministrave
Nr. 922 date 21.12.2012 Për mënyrën e organizimit dhe funksionimit të DPPPP   download icon

imparli
bgrmin   Vendim i Kë shillit të Ministrave
Nr 871 date 14.12.2011  Për procedurat e konst. shqyrt. vendosje masash administrative   download icon
imparli
bgrmin   Vendim i Kë shillit të Ministrave
Nr. 343 date 08 04 2009 Për mënyrën e raportimit të Autoriteteve Mbikqyrese   download icon
imparli