Ligje
bgrmin    LIGJI 9917, DATE 19 05 2008
imparli
"PER PARANDALIMIN E PASTRIMIT TE PARAVE DHE FINANCIMIN E TERRORIZMIT " I NDRYSHUAR  download icon

bgrmin   
LIGJI Nr. 157/ datë 10.10.2013
imparli
"PËR MASAT KUNDËR FINANCIMIT TË TERRORIZMIT" download icon