Udhëzime


bgrmin     Udhëzimi nr 1 date 01 04 2009
imparli
Per menyren e raportimit te ZQRPP dhe ALUIZNI  download icon

bgrmin     Udhëzimi nr. 15 date 16 02 2009
imparli
Per menyren e raportimit te DPDdownload icon

bgrmin     Udhëzimi nr. 16 date 16 02 2009
imparli
Per menyren e raportimit te DPTdownload icon

bgrmin     Udhëzimi nr. 28 date 31.12.2012
imparli
Për metodat dhe procedurat e raportimit dhe marrjes së masave parandaluese nga subjektet e Ligjit nr. 9917download icon

bgrmin     Udhëzimi nr. 29 date 31.12.2012
imparli
Për mënyrat dhe procedurat e raportimit të profesioneve të lira jofinanciaredownload icon

bgrmin    Udhëzim nr 1 date 16 01 2014
imparli

Për përcaktimin e rregullave dhe procedurave  për shpenzimet e lejueshme mbi fondet dhe pasuritë e tjera download icon

bgrmin    Udhëzim nr 22 date 19 11 2014
imparli

Mbikëqyrjen e OJF-ve, nga organet tatimore, në funksion të parandalimit të pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmi
download icon

bgrmin    Udhëzim Korrik 2015
imparli

  Udhëzues mbi zbatimin e detyrimeve ndërkombëtare në fushën e luftës kundër financimit të terrorizmit
adownload icon