Dokumenti Strategjik KombëtarDokStrategjikAL
 

Hartimi i këtij dokumenti strate
gjik është mbështetur në një sërë studimesh në fushën e krimit ekonomik, në standardet ndërkombëtare si dhe në praktikat më të mira të vendeve të Komunitetit Evropian dhe më tej.


Identifikimi i prioriteteve dhe i objektivave strategjikë afatmesëm dhe afatgjatë në luftën kundër krimit ekonomiko - financiar për vitet në vazhdim, është bërë i mundur në sajë të bashkëpunimit dhe konsultimit me agjencitë e zbatimit të ligjit, me institucionet shtetërore shqiptare dhe me shoqërinë civile.
bgrmin      Dokumenti Strategjik Kombetar  download icon


VENDIM "Për miratimin e strategjisë ndërsektoriale të luftës kundër krimit të organizuar, trafiqeve dhe terrorizmit"
bgrmin    Strategjia kunder krimit te organizuar   download icon


VENDIM "Për miratimin e planit të veprimit të strategjisë ndërsektoriale të luftës kundër krimit të organizuar, trafiqeve dhe terrorizmit"
bgrmin     Vendim 11031 plani i veprimit policiadownload icon