Formulari i raportimeve RTPF sipas Udhezimit Nr. 28

Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave ka përpiluar formatin e raportimit online. Sipas udhëzimit Nr. 28 datë 31/12/2012 PЁR METODAT DHE PROCEDURAT E RAPORTIMIT TË SUBJEKTEVE RAPORTUESE TË LIGJIT NR. 9917, DATË 19.05.2008 "PËR PARANDALIMIN E PASTRIMIT TË PARAVE DHE FINANCIMIT TË TERRORIZMIT"


Manual per Raportimin Online ne Faqen Zyrtare te DPPPP sipas udhezimit U28

Për informacion të mëtejshëm mund të komunikoni në numrin e telefonit 042257156 ose të kontaktoni në This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Formulari U28download icon