Formulari i raportimeve RTPF sipas Udhezimit Nr. 29

Drejtoria e Përgjithshme e Parandalimit të Pastrimit të Parave ka përpiluar formatin e raportimit online. Sipas udhëzimit Nr. 29 datë 31/12/2012 "PЁR MËNYRAT DHE PROCEDURAT E RAPORTIMIT TË PROFESIONEVE TË LIRA JO FINANCIARE"


Manual per Raportimin Online ne Faqen Zyrtare te DPPPP sipas udhezimit U29

Për informacion të mëtejshëm mund të komunikoni në numrin e telefonit 042257156 ose të kontaktoni në This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Formulari U29   download icon